Projekt Fjortorsk arbetar vidare - just nu med fokus på

syresättning av Byfjordens botten

Vi satsar på att försöka övertyga politiken i Uddevalla om behovet av att förbättra den sysersättning som försvunnit från botten i Byfjorden sedan man sprängde tröskeln till Fjorden när världens då största tankfartyg Nanny skulle bogseras ut. Vidare förändrades förutsättningarna i fjorden genom upprepade muddringar på djupet i fjorden. Den senaste så sent som på 90-talet. Tack vare dessa åtgärder ändrades genomströmning och flöden i fjorden till nackdel för syre på botten. Allt syrerikt inkommande ytvatten stannade på ytan.

Vi har noterat detta och arbetar nu med att övertyga politikerna i Uddevalla kommun om att de har en miljöskuld att återbetala genom att arrangera ny syresättning av botten. Skulle vi lyckas med detta kommer årligen cirka 30-90 ton av bottenlevande organismer att återskapas ganska snabbt på botten av fjorden. Bottenytan som är syrefri utgörs av 3 km2.  Man får se den som en helt outnyttjad naturresurs. Lyckas vi med detta kommer bland annat torsk att ha stor tillgång till nya matplatser.

I dag kan inte torsk och annan fisk röra sig på djupare vatten än 15 m i fjorden. Under den gränsen råder syrefrihet och död för den som försöker simma där. Man har beräknat att syresättning av fjorden tillför 10-30 ton årlig hållbar tillväxt av fisk i fjorden – bland annat torsk. Kommunen planerar en ny avloppsledning till fjorden. Den anser vi skall gå ut på djupt vatten, cirka 30 m ned och långt ut i fjorden – ungefär i närheten av Rödön. Till den ledningen kopplas en grenledning som förbinds med en landbaserad pump som pumpar ner syrerikt ytvatten till avloppsledningen. Detta är vårt projekt just nu.

Vi träffar samtliga politiska partier i deras kommunala gruppavdelningar. Till och med i mitten av mars har vi träffat två partier, dessa har varit översvallande positiva. Även flera andra har underhand meddelat att de är positiva till vår plan. Vi räknar med att ha träffat alla partier i slutet av april.


Uddevalla i mars 2022

Thomas Ericson

Ordf. i styrgruppen för Fjordtorsk