Styrelsen samlad i anslutning till att Stiftelsen Byfjordens Framtid bildades. Från vänster: Sten-Åke Lyngstam, Lars-Olof Axelsson, Inge Bäckstr.öm, Lars Bäckström, Sofia Stengavel och Thomas Ericson. Kontaktuppgifter till samtliga i styrelsen hittar du här.

Stiftelsens ändamål ska vara att värna Byfjordens marina miljö och verka för det nationella miljömålet Hav i balans och levande skärgård. Stiftelsen skall också för denna verksamhet kunna söka stöd från bidragsgivare. Hela kapitalet som tillförs vid bildandet och senare skall kunna användas för stiftelsens ändamål.


§ 2  Stadgarna för Stiftelsen Byfjordens Framtid

Swish nr 1234923553

Värt att notera är att samtliga i styrelsen är medlemmar i Rotaryklubbarna i Uddevalla kommun. Arbetet utförs helt ideellt med mottot Ett hav i balans som ledord.

Stadgar för Stiftelsen Byfjordens framtid


 1. Stiftelsens namn är ”Stiftelsen Byfjordens framtid” och dess säte är Uddevalla kommun, Västra Götalands län.
 2. Stiftelsens ändamål ska vara att värna Byfjordens marina miljö och verka för det nationella miljömålet Hav i balans och levande skärgård. Stiftelsen skall också för denna verksamhet kunna söka stöd från bidragsgivare. Hela kapitalet som tillförs vid bildandet och senare skall kunna användas för stiftelsens ändamål.
 3. Stiftelsen ska förvaltas av en styrelse med 4 ordinarie ledamöter, samt 2 supp-leanter.
 4. Den första styrelsen utses i sin helhet av stiftarna.
 5. En utsedd ledamot eller suppleant har rätt att frånträda sitt uppdrag. Detta skall då skriftligen meddelas till styrelsen, som entledigar ledamoten eller suppleanten.
 6. En ledamot eller suppleant kan ej entledigas från sitt uppdrag mot sin önskan.
 7. Den av stiftarna utsedda styrelsen har rätt att uppta ny ledamot eller suppleant i sin krets. Antalet ordinarie ledamöter får ej överstiga 5, antalet suppleanter får ej överstiga 3. Antalet ledamöter får ej understiga 3 och antalet suppleanter får ej understiga 1.
 8. Ledamöterna åtager sig att förvalta stiftelsens egendom och verka för stiftelsens ändamål i enlighet med stiftelseförordnande och stiftelsestadgar.
 9. Styrelsen för stiftelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet ordinarie styrelseledamöter är närvarande.
 10. Om ordinarie ledamot är förhindrad att delta skall suppleant träda in i dennes frånvaro. Tjänstgörande suppleant räknas då som ordinarie ledamot.
 11. Styrelsen fastställer i vilken ordning suppleant ska kallas att tjänstgöra som ordinarie ledamot.
 12. Mötet med styrelsen sker på kallelse av ordförande eller på begäran av en ledamot av styrelsen.
 13. Begäran om möte från ledamot skall framställas till ordförande, som då har att kalla till möte.
 14. Kallelse till möte skall ske senast tre veckor innan möte. Kallelse till möte skall ske genom brev eller mail. I kallelse skall finnas förslag till dagordning.
 15. Som beslut gäller majoritetsprincipen eller vid lika röstetal den mening som ordförande biträder.
 16. Över styrelsens möten skall föras numrerade protokoll.
 17. Protokoll förs av styrelsens sekreterare eller av på styrelsemöte vald sekreterare.
 18. Protokoll skall justeras av ordförande samt en på mötet särskild utsedd justerare.
 19. Justerat protokoll ska redovisas för styrelsen senast på nästföljande möte med styrelsen samt då godkännas av styrelsen.
 20. Stiftelsen firma tecknas av styrelsen eller den/de utser. Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår. För varje räkenskapsår ska upprättas årsredovisning innehållande såväl förvaltningsberättelse som ekonomisk redovisning.
 21. Stiftelsen räkenskaper ska granskas av minst 1 ordinarie auktoriserad eller godkänd revisor. Därutöver kan utses 1 övrig revisor utan krav på formell behörighet. Den/de första revisorn/revisorerna utses vid bildandet av stiftelsen. Senare utses revisor/revisorer av styrelsen.
 22. Reviderad och av styrelsen godkänd årsredovisning ska tillställas länsstyrelsen i Västra Götalands län.
 23. Styrelsen får om det finns särskilda skäl utan tillstånd av myndighet, ändra och anpassa stiftelsen stadgar så att den uppfyller de krav som från tid till annan kan ställas på stiftelsen så att den på lämpligt sätt ska kunna fullfölja sitt ändamål. Tillståndsmyndigheten ska underrättas av sådan ändring.