Foto: Patrik Eld

Om Projekt Fjordtorsk

Projekt Fjordtorsk är ett samarbetsprojekt mellan Fjordtorsk i Bohuslän AB, Sveriges Fiskares Producent Organisation SFPO och Rotaryklubbarna i Uddevalla kommun. Projektet samarbetar med Uddevalla kommun, Fiskekommunerna i Bohuslän, 8 Fjordar och Göteborgs Universitet samt Statens Lantbruksuniversitet SLU. Projekt Fjordtorsks mål är att återskapa ett stabilt bestånd av torsk och hummer i Byfjorden. På längre sikt är målet att bidra till att få tillbaka och stärka kusttorsken i Bohuslän. Projektet ingår från 2020 i ett regeringsuppdrag att värna torskbeståndet i Sverige. Under 2020 placerade projektet ut 64 rev i  Byfjorden. Detta finansierades bland annat av Havs- och Vattenmyndigheten HaV och en rad donatorer. Företag och privatpersoner har ”köpt” ett eget rev för 25 000 kronor. Andra har skänkt valfri summa och då finansierat ett gemensamt rev. Vi kallar detta för ”gåvorev”. Donatorerna finns förtecknade vid det rev som är placerat på Svenskholmen. En aktuell förteckning på "revbeskyddare" och "bidragsgivare till gåvobrev" hittar du här.

I november 2021 bildades Stiftelsen Byfjordens framtid, vari Projekt Fjordtorsk ingår. 

Projektet fortsätter sin verksamhet som tidigare och stöds av Stiftelsen.


Mer informatkion  hittar  du på

Projekt Fjordtorsks hemsida.

Stärker den biologiska mångfalden

Det unika är att ”våra” torskar, året runt, oavsett årstid och vattentemperatur, tillbringar mycket av sin tid i omedelbar närhet till reven. Detta är något som aldrig tidigare iakttagits eller dokumenterats. Slutsatsen ör att torskar inte väljer lekplats eller lokalisering av en slump. Torskar väljer en plats där yngel och ungfisk har en god förmåga att överleva. Det är så som torsken vid reven valt sin lokalisering och lekplats. Med kännedom om detta beteende kan vi stärka den biologiska mångfalden. Detta gör att vi inom en snar framtid  kan få stora lekmogna torskbestånd vid de nya revparker vi placerade ut 2020. Detta ger i sin tur spridningseffekter av torsk ut i Havstensfjorden och övriga 8-fjordsområdet.

Foto: Lasse Edwards

Sinnrik konstruktion

De rev vi lade ut 2020 är utvecklade från erfarenheterna av de första reven. På 12 rev sitter musselband. som hålls uppe av flytkroppar. Banden bildar mindre konstgjorda kelpskogar.  Det ger hemvist åt musslor, sjöpungar och alger, strandkrabbor, märlor, borstmask, tångräkor, sjöstjärnor med flera. En yngelkammare skapas både för torsk, annan fisk och hummer. Detta fungerar på samma sätt som ålgräsängar. De ger skydd och föda för fiskyngel. I fjorden bildas habitat där torsken kan finna föda och skydd under hela sin levnad. Genom reven stärks den biologiska mångfalden i Byfjorden. Se ritningar på Torsk- och hummerrev här.

Våra revproducenter: